VERNOSTNÝ PROGRAM

Vernostný program KAJOT INTACTO GOLD CLUB odmeňuje všetkých hráčov za ich aktivitu a vernosť. Vernostné body je možné získať za vstup do vernostného systému a za hernú aktivitu, t.j. za čas strávený aktívnym hraním VLT strojov vybraných značiek.

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

BONUSOVÉ BODY PRE HRÁČOV

  • 10 EUR za vstup do vernostného programu KAJOT INTACTO GOLD CLUB (1 000 bodov)

ODMENY KAJOT INTACTO GOLD CLUB

  • Kredit do VLT v hodnote 20 EUR = 2 000 bodov
  • Kredit do VLT v hodnote 50 EUR = 4 500 bodov (10% zvýhodnenie)
  • Kredit do VLT v hodnote 100 EUR = 8 500 bodov (15% zvýhodnenie)

ÚROVEŇ KARIET KAJOT INTACTO GOLD CLUB

BRONZE

Základná úroveň vernostného programu.

SILVER

Pripisovanie bodov o 15% vyššou rýchlosťou. Hráč postupuje na úroveň SILVER pri dosiahnutí nazbieranej hranice 100 000 bodov.

GOLD

Pripisovanie bodov o 30% vyššou rýchlosťou. Hráč postupuje na úroveň GOLD pri dosiahnutí nazbieranej hranice 200 000 bodov.

VERNOSTNÝ PROGRAM KAJOT

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU KAJOT INTACTO GOLD CLUB

Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu KAJOT INTACTO GOLD CLUB (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky účasti vo vernostnom programe KAJOT INTACTO GOLD CLUB (ďalej len „Vernostný program“) prevádzkovanom spoločnosťou K-BET, s. r. o., so sídlom Staré Grunty 13, Bratislava 841 04 , IČO: 47 235 306, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá prevádzkuje sieť KAJOT INTACTO a KAJOT. Vernostný program využívajú klienti prevádzkovateľa prostredníctvom klientskej karty (ďalej len „Klientska karta“), na ktorú držiteľ Klientskej karty (ďalej len „Držiteľ klientskej karty“, „Držiteľ“ alebo „Hráč“) zbiera body na svoj osobný účet vedený prevádzkovateľom. Nazbierané body môže Držiteľ klientskej karty vymeniť za ďalej stanovené výhody v súlade s týmito Pravidlami.

PODMIENKY ČLENSTVA A PRIHLÁSENIE

Držiteľom Klientskej karty sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, a to na vlastnú žiadosť uplatnenú u obsluhy na prevádzke Prevádzkovateľa, kde bude Hráčovi Klientska karta vydaná. Žiadateľ o členstvo uvedie iba Nick (prezývku). Prevzatím Klientskej karty od obsluhy Držiteľ vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami, a berie na vedomie, že znenie pravidiel je dostupné ako v prevádzkach, tak na www.kajotintacto.sk. Členstvo vo vernostnom programe závisí na uvážení Prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo odmietnuť žiadateľa o členstvo. Členstvo je bezplatné.

POUŽITIE KLIENTSKEJ KARTY

Na Klientsku kartu sú pripisované body za aktívnu hru na herných zariadeniach, osadených na boku zariadenia čítačkou kariet, a za živú hru. Hráč je informovaný o aktuálnom stave bodov na displeji ktorejkoľvek čítačky čipových kariet na hernom zariadení Prevádzkovateľa alebo na termináli u obsluhy prevádzky.
Klientska karta je neprenosná a je možné ju použiť vo všetkých herniach Prevádzkovateľa KAJOT a KAJOT INTACTO, ktoré použitie Klientskej karty umožnia. Nazbierané body nie sú prevoditeľné, môže ich uplatniť len osoba, na ktorú je karta registrovaná. V prípade straty Klientskej karty môže Držiteľ požiadať v ľubovoľnej prevádzke KAJOT a KAJOT INTACTO Prevádzkovateľa o vydanie náhradnej karty, ak je na prevádzke Vernostný systém zavedený.

ZBIERANIE BODOV A ICH ČERPANIE

Body sú na Klientsku kartu pripočítané za čas strávený aktívnym hraním. Algoritmus pripočítania bodov zohľadňuje čas, frekvenciu návštev a počet odohraných hier. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať algoritmus pripočítania bodov. Nazbierané body môže Hráč využiť v súlade s aktuálnou ponukou Prevádzkovateľa zverejnenú na www.kajotintacto.sk a v príslušnej prevádzke.

ZRUŠENIE KLIENTSKEJ KARTY A VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Držiteľ Klientskej karty môže svoje členstvo vo vernostnom programe kedykoľvek bezplatne zrušiť, a to elektronickým oznámením zaslaným na adresu info@kajotintacto.sk alebo odovzdaním čipovej karty obsluhe prevádzky KAJOT alebo KAJOT INTACTO.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Klientsku kartu, ak nebola použitá dlhšie ako 12 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok Držiteľa si opakovane o Klientsku kartu požiadať v súlade s týmito pravidlami. Zrušením karty Hráč príde o všetky body nazbierané na Klientskej karte. Prevádzkovateľ je oprávnený ďalej zrušiť Klientsku kartu, ak Držiteľ poruší tieto Pravidlá alebo relevantné právne predpisy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá Vernostného programu. Nové Pravidlá sú účinné okamihom ich zverejnenia na stránke www.kajotintacto.sk a v prevádzkach Prevádzkovateľa. Potom, čo nové Pravidlá nadobudnú účinnosť, má sa za to, že Hráč so zmenou Pravidiel súhlasí okamihom použitia Klientskej karty v súlade s Pravidlami. Ak Hráč so zmenou Pravidiel nesúhlasí, môže svoje členstvo vo vernostnom programe zrušiť.
Prevádzkovateľ môže účel využitia Klientskej karty ďalej upraviť či rozšíriť, o čom bude informovať doplnením týchto Pravidiel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Vernostný program kedykoľvek bez náhrady zrušiť.

Tieto Pravidlá sú účinné od 01.11.2018